:::: MENU ::::

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  • февр. 04 / 2021
  • 0
Конкурси за гл. асистент, Обяви в държавен вестник

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научнаспециалност „Селекция и семепроизводство накултурните растения“ – един, със срок 2 месецаот обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят вЦУ на Селскостопанската академия, София 1373,ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г.