:::: MENU ::::

Проекти

І. Проекти към Селскостопанска академия

 

Текущи:


Проект Р
128:  ОБОГАТЯВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ И КАРТОФИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЕЛЕКЦИЯТА 

Срок за изпълнение: 2014-2017 г.
Ръководител: гл.ас. д-р Николай Велков


Проект Р
129:  СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ

Срок за изпълнение: 2014-2017 г.
Ръководител: доц. д-р Славка Калъпчиева


Проект ПОЗМ 169
:  АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА И ПОДХОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ В ОРАНЖЕРИИ

Срок за изпълнение: 2013-2016 г.
Ръководител: доц. д-р Винелина Янкова


Проект 
ПОЗМ 171: ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И КАРТОФИ 

Срок за изпълнение: 2014-2017 г.
Ръководител: доц. д-р Хриска Ботева

 

 

 

Завършени:

Проект Р 93:  ОБОГАТЯВАНЕ, ОЦЕНКА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЕЛЕКЦИЯТА

 Ръководител: доц. д-р Валентина Петкова

 

Проект Р 92:  СЪЗДАВАНЕ НА ЛИНИИ, СОРТОВЕ И  F1 ХИБРИДИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ С ПОВИШЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ И КАЧЕСТВО

Ръководител: доц. д-р Величка Тодорова

 

Проект Р 74:  ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА ОТ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ КАРТОФИ

Ръководител: доц. д-р Емилия Начева

 

Проект ПОЗМ 111:  ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ РАЗЛИЧНИ зследване на нови технологични елементи при различни системи за производство на зеленчуци

Ръководител: доц. д-р Тенчо Чолаков

 

Проект ПОЗМ 102: ЕКОЛОГИЧНИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ ПРИ ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО В КУЛТИВАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Ръководител: проф. д-р Мирослав Михов

 

Проект ПОЗМ 80СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И КАРТОФИ

Ръководител: доц. д-р Тенчо Чолаков

 

Проект ПОЗМ 15:  ЕНЕРГИЕН АНАЛИЗ НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО У НАС С ОГЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Ръководител: ст.н.с. д-р инж. Мирослав Михов

 

ІІ. Проекти към МОН

 

Текущи:

 Проект ДФНИ 02/4: Екологосъобразни методи и средства за контрол на вирусни и бактерийни болести по зеленчукови култури от сем. Solanaceae за производство на качествена продукция

 Ръководител: проф. д-р Стойка Машева

  Проект ДФНИ 02/21: Епигенетичен контрол на вирусни инфекции по картофи

 Ръководител: доц. д-р А. Тенева
доц. д-р Н. Томлекова


Завършени:

Проект ДМУ 03/76: Възможности за повишаване съдържанието на антиоксиданти в линии и сортове домати, отглеждани в България

 Ръководител: гл. ас. д-р Иванка Тринговска


Проект № ТК01/0152

Модул 1:  Биологичните ресурси от почва, растителни отпадъци и дънни седименти от рибовъдни басейни като средство за управление на почвеното плодородие и профилактика срещу болести и неприятели по зеленчуковите култури

Ръководител: доц. д-р Димитрина Костова

 

Модул 2:  Методични основи и технологични решения за биологично производство при зеленчукови култури в полски условия

Ръководител: доц. д-р Тенчо Чолаков

 

 

ІІІ. Международни проекти

 

Текущи:

 

Хоризонт 2020, H2020-SFS-2015-2:LINKING GENETIC RESOURCES, GENOMES AND PHENOTYPES OF SOLANACEOUS CROPS (G2P-SOL)

Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Димитрина Костова

 

Хоризонт 2020, H2020-MSCA-NIGHT-2016:FIND RESEARCHERS EVERYWHERE AND SHARE (FRESH)

Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Димитрина Костова

 

Хоризонт 2020, H2020-SFS-2014-2015/ H2020-SFS-2015-2:A HOLISTIC MULTI-ACTOR APPROACH TOWARDS THE DESIGN OF NEW TOMATO VARIETIES AND MANAGEMENT PRACTICES TO IMPROVE YIELD AND QUALITY IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE(TOMGEM)

Координатор за ИЗК „Марица“: проф. д-р Галина Певичарова

Horizon 2020: Establishment  of  a  Center  of  Plant  Systems Biology and Biotechnology for the translation of fundamental research into sustainable bio-based technologies in Bulgaria – PlantaSYST

 Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Димитрина Костова

FA1204 на COST Action: Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions

 Ръководител: гл. асист. д-р Николай Велков

Завършени:

 Проект към ФАО МААЕ: CRP 15406:  Оценка на естествени и мутантни източници за повишаване нивата на каротеноиди в културни видове, с наблягане на пипера

Ръководител: доц. д-р Нася Томлекова


Проект към ФАО МААЕ: BUL/5/013:
 Модернизиране на лаборатория за подобряване на хранителни културни видове чрез ядрени и молекулярни техники

(Supporting Laboratory for Improvement of Food Crops through Nuclear and Molecular Techniques)


Ръководител: доц. д-р Нася Томлекова

Проект към ЕС:EUBALKANVEGETABLES към 7 РП:  Балкански изследователски център по зеленчуците за трансфер на Европейски знания, изследвания и практика

Ръководител: доц. д-р Димитрина Костова

Проект към ФАО МААЕ: RER/5/017:  Засилване продуктивността и качеството на основните хранителни култури

Ръководител: доц. д-р Нася Томлекова

 

Проект към ЕС: Интегриран проект EU-SOL №FOODCT-2006-016214 към 6 РП:  Висококачествени Solanaceous култури за консуматори, преработватели и производители чрез изучаване на естественото биоразнообразие

Ръководител: доц. д-р Галина Певичарова