:::: MENU ::::

Проекти

І. Проекти към Селскостопанска академия

 

Текущи:

Проект Р 190: ПРОУЧВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ

Срок за изпълнение: 2018-2021 г.
Ръководител: доц. д-р Николай Велков


Проект Р
189:  СЕЛЕКЦИЯ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ И ПРОДУКТИВНИ ЛИНИИ И СОРТОВЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ

Срок за изпълнение: 2018-2021 г.
Ръководител: доц. д-р Славка Калъпчиева


Проект ПОЗМ 244
УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЦЕНОЗИТЕ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ОРАНЖЕРИИ

Срок за изпълнение: 2018-2021 г.
Ръководител: доц. д-р Винелина Янкова


Проект 
ПОЗМ 245: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ЗА ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Срок за изпълнение: 2018-2021 г.
Ръководител: гл. ас. д-р Цветанка Динчева

Завършени:

Проект Р 128:  ОБОГАТЯВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ И КАРТОФИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЕЛЕКЦИЯТА 
Срок за изпълнение: 2014-2017 г.
Ръководител: гл.ас. д-р Николай Велков

Проект Р
129:  СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ
Срок за изпълнение: 2014-2017 г.
Ръководител: доц. д-р Славка Калъпчиева

Проект ПОЗМ 169
:  АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА И ПОДХОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ В ОРАНЖЕРИИ
Срок за изпълнение: 2013-2016 г.
Ръководител: доц. д-р Винелина Янкова

Проект 
ПОЗМ 171: ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И КАРТОФИ 
Срок за изпълнение: 2014-2017 г.
Ръководител: доц. д-р Хриска Ботева

 

ІІ. Проекти към МОН

 

Текущи:

 Проект ДН 06/4 16.12.2016: Фенотипиране и генотипиране на образци пипер (Capsicum annuum L.) с произход Балканите за създаване на core-колекция

 Ръководител: доц. д-р Иванка Тринговска

Проект ДМ 16/1 11.12.2017: Възможности за повишаване устойчивостта към биотичен стрес при пъпеши Cucumis melo L.

 Ръководител: гл. ас. д-р Катя Василева

Проект ДМ 16/3 20.12.2017: Технологична, цитологична и фитосанитарна оценка на различни генотипи пипер в условията на воден стрес

 Ръководител: гл. ас. д-р Янина Арнаудова


Завършени:

Проект ДФНИ 02/4: Екологосъобразни методи и средства за контрол на вирусни и бактерийни болести по зеленчукови култури от сем. Solanaceae за производство на качествена продукция
 Ръководител: проф. д-р Стойка Машева
Проект ДФНИ 02/21: Епигенетичен контрол на вирусни инфекции по картофи
 Ръководител: доц. д-р А. Тенева
доц. д-р Н. Томлекова
Проект ДМУ 03/76: Възможности за повишаване съдържанието на антиоксиданти в линии и сортове домати, отглеждани в България
 Ръководител: гл. ас. д-р Иванка Тринговска

Проект № ТК01/0152
Модул 1:  Биологичните ресурси от почва, растителни отпадъци и дънни седименти от рибовъдни басейни като средство за управление на почвеното плодородие и профилактика срещу болести и неприятели по зеленчуковите култури
Ръководител: доц. д-р Димитрина Костова
 
Модул 2:  Методични основи и технологични решения за биологично производство при зеленчукови култури в полски условия
Ръководител: доц. д-р Тенчо Чолаков


ІІІ. Международни проекти

 

Текущи:

Хоризонт 2020, H2020-SFS-2015-2:LINKING GENETIC RESOURCES, GENOMES AND PHENOTYPES OF SOLANACEOUS CROPS (G2P-SOL)

Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Иванка Тринговска

 

Хоризонт 2020, H2020-SFS-2014-2015/ H2020-SFS-2015-2:A HOLISTIC MULTI-ACTOR APPROACH TOWARDS THE DESIGN OF NEW TOMATO VARIETIES AND MANAGEMENT PRACTICES TO IMPROVE YIELD AND QUALITY IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE (TOMGEM)

Координатор за ИЗК „Марица“: проф. д-р Галина Певичарова

 

Horizon 2020: ESTABLISHMENT OF A CENTER OF PLANT SYSTEMS BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY FOR THE TRANSLATION OF FUNDAMENTAL RESEARCH INTO SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGIES IN BULGARIA (PLANTASYST)

 Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Димитрина Костова

 

IAEA: BUL 5015: INCREASING PRODUCTIVITY AND QUALITY OF BASIC FOOD CROPS

Координатор: проф. д-р Нася Томлекова

 

Хоризонт 2020, H2020-MSCA-NIGHT-2018: RELATE, EXPERIENCE, FIND RESEARCHERS EVERYWHERE AND SHARE (REFRESH)

Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Иванка Тринговска

 

 

Завършени:

Хоризонт 2020, H2020-MSCA-NIGHT-2016:FIND RESEARCHERS EVERYWHERE AND SHARE (FRESH)

Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Димитрина Костова

 

FA1204 на COST Action: Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions

 Ръководител: гл. асист. д-р Николай Велков

Проект към ФАО МААЕ: CRP 15406:  Оценка на естествени и мутантни източници за повишаване нивата на каротеноиди в културни видове, с наблягане на пипера

Ръководител: доц. д-р Нася Томлекова

 

Проект към ФАО МААЕ: BUL/5/013:  Модернизиране на лаборатория за подобряване на хранителни културни видове чрез ядрени и молекулярни техники

(Supporting Laboratory for Improvement of Food Crops through Nuclear and Molecular Techniques)

Ръководител: доц. д-р Нася Томлекова

 

Проект към ЕС:EUBALKANVEGETABLES към 7 РП:  Балкански изследователски център по зеленчуците за трансфер на Европейски знания, изследвания и практика

Ръководител: доц. д-р Димитрина Костова

 

Проект към ФАО МААЕ: RER/5/017:  Засилване продуктивността и качеството на основните хранителни култури

Ръководител: доц. д-р Нася Томлекова

 

Проект към ЕС: Интегриран проект EU-SOL №FOODCT-2006-016214 към 6 РП:  Висококачествени Solanaceous култури за консуматори, преработватели и производители чрез изучаване на естественото биоразнообразие

Ръководител: доц. д-р Галина Певичарова