:::: MENU ::::

Проекти

І. Проекти към Селскостопанска академия

 

Текущи:

Проект Р 190: ПРОУЧВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ РЕСУРСИ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ

Срок за изпълнение: 2018-2021 г.
Ръководител: доц. д-р Николай Велков


Проект Р
189:  СЕЛЕКЦИЯ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ И ПРОДУКТИВНИ ЛИНИИ И СОРТОВЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ

Срок за изпълнение: 2018-2021 г.
Ръководител: доц. д-р Славка Калъпчиева


Проект ПОЗМ 244
УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЦЕНОЗИТЕ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ОРАНЖЕРИИ

Срок за изпълнение: 2018-2021 г.
Ръководител: доц. д-р Винелина Янкова


Проект 
ПОЗМ 245: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ЗА ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Срок за изпълнение: 2018-2021 г.
Ръководител: гл. ас. д-р Цветанка Динчева

Проект ЗЕМДКТ 1: РАЗРАБОТВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА НОВИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Срок за изпълнение: 2019-2022 г.
Ръководител: проф. д-р Хриска Ботева

Завършени:

Проект Р 128:  ОБОГАТЯВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КУЛТУРИ И КАРТОФИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЕЛЕКЦИЯТА 
Срок за изпълнение: 2014-2017 г.
Ръководител: гл.ас. д-р Николай Велков

Проект Р
129:  СЕЛЕКЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ
Срок за изпълнение: 2014-2017 г.
Ръководител: доц. д-р Славка Калъпчиева

Проект ПОЗМ 169
:  АЛТЕРНАТИВНИ СРЕДСТВА И ПОДХОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ В ОРАНЖЕРИИ
Срок за изпълнение: 2013-2016 г.
Ръководител: доц. д-р Винелина Янкова

Проект 
ПОЗМ 171: ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И КАРТОФИ 
Срок за изпълнение: 2014-2017 г.
Ръководител: доц. д-р Хриска Ботева

 

ІІ. Проекти към МОН

 

Текущи:

Проект КП – 06 – РИЛА / 9: Генетично разнообразие и унаследяване на полови и плодови характеристики при пъпеша

Ръководител: доц. д-р Николай Велков

Проект КП-06-Н26/12: Идентификация на изходен материал от градински грах с повишено съдържание на основни хранителни микроелементи, основа за биофортификация и завишен симбиотичен азотфиксиращ потенциал

Ръководител: доц. д-р Славка Калъпчиева

Проект ДН 06/4 16.12.2016: Фенотипиране и генотипиране на образци пипер (Capsicum annuum L.) с произход Балканите за създаване на core-колекция

 Ръководител: доц. д-р Иванка Тринговска

Проект ДМ 16/1 11.12.2017: Възможности за повишаване устойчивостта към биотичен стрес при пъпеши Cucumis melo L.

 Ръководител: гл. ас. д-р Катя Василева

Проект ДМ 16/3 20.12.2017: Технологична, цитологична и фитосанитарна оценка на различни генотипи пипер в условията на воден стрес

 Ръководител: гл. ас. д-р Янина Арнаудова


Завършени:

Проект ДФНИ 02/4: Екологосъобразни методи и средства за контрол на вирусни и бактерийни болести по зеленчукови култури от сем. Solanaceae за производство на качествена продукция
 Ръководител: проф. д-р Стойка Машева
Проект ДФНИ 02/21: Епигенетичен контрол на вирусни инфекции по картофи
 Ръководител: доц. д-р А. Тенева
доц. д-р Н. Томлекова
Проект ДМУ 03/76: Възможности за повишаване съдържанието на антиоксиданти в линии и сортове домати, отглеждани в България
 Ръководител: гл. ас. д-р Иванка Тринговска

Проект № ТК01/0152
Модул 1:  Биологичните ресурси от почва, растителни отпадъци и дънни седименти от рибовъдни басейни като средство за управление на почвеното плодородие и профилактика срещу болести и неприятели по зеленчуковите култури
Ръководител: доц. д-р Димитрина Костова
 
Модул 2:  Методични основи и технологични решения за биологично производство при зеленчукови култури в полски условия
Ръководител: доц. д-р Тенчо Чолаков

 

ІІІ. Международни проекти

 

Текущи:

Хоризонт 2020, H2020-SFS-28-2020: HARNESSING THE VALUE OF TOMATO GENETIC RESOURCES FOR NOW AND THE FUTURE (HARNESSTOM)

Проектът HARNESSTOM подкрепя „градската наука“ за възстановяване вкуса на доматите.

 

Европейският проект HARNESSTOM, ръководен от проф. Antonio Granell (Испания) и с участието на различни европейски научни центрове започва да разгръща своята дейност в България. Целта на проекта е да се подобрят сортовете домати като специален акцент се поставя върху сензорните и гастрономическите качества. Основно предизвикателство е да се подобри трансфера на знание и материали от научните центрове към производителите и консуматорите. В тази връзка през следващите няколко години ще се организират различни дейности по т.нар. „градска наука“ и „партньорска селекция“, където семена и разсад от подбрани сортове домати ще се разпространяват към фермери, кулинари и граждани.

Дейностите започват с онлайн анкета, която има за цел да разбере предпочитанията на консуматори, фермери и кулинари по отношение на характеристиките, които „идеалния“ домат трябва да притежава. Анкетата ще позволи да се проектира идеалния домат за широка, обща употреба, но също така ще проучи и някои частни случаи. Анкетата е преведена на осем езика и чрез мрежата от партньори в проекта се разпространява в различни региони на света – от Средиземноморието до Югоизточна Азия. Проучването ще бъде активно до края на януари 2022 г. и ще послужи за идентифициране на важните за различни домати характеристики, като интегрира нуждите на различни групи – от фермери до потребители; ще се идентифицират и особеностите, свързани с различни региони и култури. Резултатите ще ни позволят да разберем по-задълбочено какво харесваме в един домат и да насочим селекцията на сортовете в тази насока.

Публикувана е онлайн анкета за проектиране на по-добри домати:

 

За да участвате в анкетата, последвайте линка:

http://harnesstom.eu/en/survey.html

Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Иванка Тринговска

 

Хоризонт 2020, H2020-SFS-2015-2:LINKING GENETIC RESOURCES, GENOMES AND PHENOTYPES OF SOLANACEOUS CROPS (G2P-SOL)

Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Иванка Тринговска

Хоризонт 2020, H2020-SFS-2014-2015/ H2020-SFS-2015-2:A HOLISTIC MULTI-ACTOR APPROACH TOWARDS THE DESIGN OF NEW TOMATO VARIETIES AND MANAGEMENT PRACTICES TO IMPROVE YIELD AND QUALITY IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE (TOMGEM)

Координатор за ИЗК „Марица“: проф. д-р Галина Певичарова

Horizon 2020: ESTABLISHMENT OF A CENTER OF PLANT SYSTEMS BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY FOR THE TRANSLATION OF FUNDAMENTAL RESEARCH INTO SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGIES IN BULGARIA (PLANTASYST)

 Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Димитрина Костова

IAEA: BUL 5015: INCREASING PRODUCTIVITY AND QUALITY OF BASIC FOOD CROPS

Координатор: проф. д-р Нася Томлекова

Хоризонт 2020, H2020-MSCA-NIGHT-2018: RELATE, EXPERIENCE, FIND RESEARCHERS EVERYWHERE AND SHARE (REFRESH)

Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Иванка Тринговска

Завършени:

Хоризонт 2020, H2020-MSCA-NIGHT-2016:FIND RESEARCHERS EVERYWHERE AND SHARE (FRESH)

Координатор за ИЗК „Марица“: доц. д-р Димитрина Костова

FA1204 на COST Action: Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions

 Ръководител: гл. асист. д-р Николай Велков

Проект към ФАО МААЕ: CRP 15406:  Оценка на естествени и мутантни източници за повишаване нивата на каротеноиди в културни видове, с наблягане на пипера

Ръководител: доц. д-р Нася Томлекова

Проект към ФАО МААЕ: BUL/5/013:  Модернизиране на лаборатория за подобряване на хранителни културни видове чрез ядрени и молекулярни техники

(Supporting Laboratory for Improvement of Food Crops through Nuclear and Molecular Techniques)

Ръководител: доц. д-р Нася Томлекова

Проект към ЕС:EUBALKANVEGETABLES към 7 РП:  Балкански изследователски център по зеленчуците за трансфер на Европейски знания, изследвания и практика

Ръководител: доц. д-р Димитрина Костова

Проект към ФАО МААЕ: RER/5/017:  Засилване продуктивността и качеството на основните хранителни култури

Ръководител: доц. д-р Нася Томлекова

 

Проект към ЕС: Интегриран проект EU-SOL №FOODCT-2006-016214 към 6 РП:  Висококачествени Solanaceous култури за консуматори, преработватели и производители чрез изучаване на естественото биоразнообразие

Ръководител: доц. д-р Галина Певичарова