:::: MENU ::::

Докторантури

Докторант Десислава Ботюва Тодорова

Публикувана на 14 февруари 2019 г.

 

На 7 март 2019 г. от 10 часа в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на сроковете на сеитба и засаждане при късно производство на броколи (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch) в района на Кюстендил”, разработен от Десислава Ботюва Тодорова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“.

 

Научни ръководители: доц. д-р Галина Антонова и проф. д-р Хриска Ботева

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Галина Певичарова

 

Автореферат

 

Рецензии:

1.проф. д-р Галина Певичарова

2.проф. д-р Николай Панайотов

 

Становища:

 1. доц. д-р Галина Антонова
 2. доц. д-р Петър Борисов
 3. доц. д-р Красимир Михов

докторант Пламена Янкова Панайотова

Публикувана на 7 март 2018г.

На 28 март 2018г. от 11 часа в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: Технологични елементи при биологично производство на средноранни домати, разработен от Пламена Янкова Панайотова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“.

Научни ръководители: проф. д-р Хриска Ботева и доц. д-р Красимир Михов

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Антонова

 Автореферат

 Рецензии:

 1. проф. д-р Николай Панайотов
 2. проф. д-р Иванка Митова

Становища:

 1. проф. д-р Хриска Ботева
 2. доц. д-р Галина Антонова
 3. доц. д-р Стоян Филипов

докторант Величка Спасова-Апостолова

Публикувана на 05 октомври 2017 г.

На 26 октомври 2017 г. от 11 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: Молекулярно характеризиране на колекция от мутанти и близкородствени форми пипер“ , разработен от редовен докторант Величка Володиева Спасова-Апостолова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

Научни ръководители: проф. д-р Нася Томлекова, доц. д-р Ивелин Панчев

Председател на научното жури: проф. д-р Нася Томлекова

 Автореферат

 Рецензии:

 1. проф. д-р Елена Тодоровска
 2. проф. д-р Илия Денев

Становища:

 1. проф. д-р Нася Томлекова
 2. доц. д-р Божин Божинов
 3. доц. д-р Станислава Грозева-Тилева

асистент Боян Арнаудов

Публикувана на 14 май 2015 г.

На 10 юни 2015 г. от 10 часа в Конферентната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „Влияние на някои биопродукти върху биологичните прояви на оранжерийни краставици (Cucumis sativus L.)”, разработен от докторант в самостоятелна форма на обучение Боян Димов Арнаудов, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство. Прочетете повече

асистент Ганчо Пасев

Публикувана на 08 май 2014 г.

На 29 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „Молекулярно и биологично идентифициране и характеризиране на вируси от род Potyvirus и гени за устойчивост при PhaseolusvylgarisL. за целите на селекцията, разработен от докторант в самостоятелна форма на обучение Ганчо Иванов Пасев, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“. Прочетете повече

гл. асистент Стефка Генова

Публикувана на 7 май 2014 г.

На 30 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „селекционни проучвания при лук за дългосрочно съхранение и сушене”, разработен от докторант в самостоятелна форма на Стефка Генова Генова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“. Прочетете повече

гл. асистент Цветанка Динчева

Публикувана на 7 май 2014 г.

На 28 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: МОДЕЛИ НА ТОРЕНЕ С БИОПРОДУКТИ ПРИ БИОЛОГИЧНО КЪСНО ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО НА БРОКОЛИ, разработен от докторант в свободна форма на обучение Цветанка Иванова Динчева, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“. Прочетете повече