:::: MENU ::::

Начало

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Пловдив е национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им. Разположен е в Тракийската равнина – най-големия зеленчукопроизводителен район в България.

Той е научно звено в структурата на Селскостопанска академия. В него работят 24 научни работници с образователна и научна степен „доктор“. От тях трима са с академичната длъжност професор, а 13 – доцент. Постиженията на учените от ИЗК ”Марица” са добре известни зад границите на страната ни, което ги прави търсени партньори в научните изследвания в областта на зеленчукопроизводството.

В института има две научни звена: ”Селекция, сортоподдържане и интродукция” и “Технологии в зеленчукопроизводството”, към които функционират лабораториите по тъканни култури, контрол на качеството, физиология, имунитет на вирусни болести, цитология, молекулярна биология, фитопатология и ентомология и агрохимия.

В продължение на повече от 80 години са създадени над 300 сорта и F1 хибриди от домати, пипер, краставици, зеле, зелен фасул, грах, лук, праз, картофи и др. 
Приоритетни научни направления в института са:

  • Създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи чрез конвенционални и биотехнологични методи с добри химико-технологични и вкусови качества – балансирано съдържание на киселини и захари, оптимално съдържание на сухо вещество, богати на натурални антиоксиданти, подходящи за прясна консумация и приготвяне на функционални храни, устойчиви на биотични и абиотични фактори.
  • Усъвършенстване на системите за интегрирано и органично производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството.
ИЗК „Марица” има програмна акредитация за обучение на докторанти по докторските програми “Селекция и семепроизводство на културните растения”, ”Зеленчукопроизводство” и „Растителна защита“

Работно време:            07,30 – 16,00 часа
Обедна почивка:        12,00 – 12,30 часа
Почивни дни:               събота и неделя