:::: MENU ::::

Други обяви

ОБЯВА

ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ,

СОБСТВЕНОСТ НА ИЗК „МАРИЦА”

Адрес: гр. Пловдив, 4003, ул. “Брезовско шосе” № 32

 Ведомствени жилища – 2 бр. в жилищен блок № 4, етаж 2, на територията на ИЗК “Марица” – гр. Пловдив, 4003, ул. “Брезовско шосе” № 32, за срок на отдаване – 5 години:

– Апартамент № 3 (югозапад) – 50,98 кв.м., мазе -12 кв.м., таванско помещение -9 кв.м, с начален месечен наем – 114,55 лв. без ДДС;

– Апартамент № 4 (изток) – 54,98 кв.м. мазе -12,25 кв.м., таванско помещение -9 кв.м, с начален месечен наем – 122,41 лв., без ДДС.

Депозит за участие – 20%  върху началния месечен наем  без ДДС (за № 3 – 22,91 лв. без ДДС, за № 4 – 24,48 лв. без ДДС), в брой в касата на Института.

Тръжна документация – закупуване от касата на Института от 9:00 ч. до 15:30 ч., срещу 50.00 лв. без ДДС.

Оглед на жилищата – всеки работен ден от 09:00 до 15:30 часа, до крайния срок за подаване на заявленията за участие в търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 17.11.2021 г. вкл., до 15:30 часа.

Търгът ще се проведе – на 19.11.2021 г. от 13:30 часа в централна административна сграда на адреса на ИЗК “Марица”.

В случай, че няма кандидати на първата дата за съответния имот, ще се проведе втори търгна 07.12.2021 г. от 13:30 часа в централна административна сграда на адреса на ИЗК “Марица”, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие. Срок за подаване на заявления за участие при втори търг – до 02.12.2021 г., до 15,30 часа.

Заповед за определяне на наемател

Заповед

Заповед за прекратяване 

ОБЯВА

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВ

Срок за подаване на документи: 1 месец от публикуване на обявата

Дата на публикуване: 01.04.2021 г.

Програма на проф. д-р Даниела Ганева 

 

ОБЯВА

ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ –ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ :

  • „Павилион за хранителни стоки”, с възможност за ползване и за нехранителни стоки, с полезна площ 176 кв.м., находящ се на територията на ИЗК “Марица” ул. “Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив.

Срок за отдаване под наем – 5  години.

Начална наемна цена  895 лв. без ДДС.

Тръжна документация – получаване и закупуване от касата на Института срещу 50.00 (петдесет)  лева без ДДС.

Депозит за участие – 179 лв. без ДДС в брой в касата на Института.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 – 15.30 часа. до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 22.04.2021 г. вкл.  ( втори търг  при липса на кандидати –  до 07.05.2021 г. вкл.) до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе на –  на 23.04.2021 г.  от 10.00 ч.   (втори търг при липса на кандидати – на 10.05.2021 г. от 13.30 ч.) в Централна сграда на Института (на посочения адрес).

Заповед за определяне на наемател

За справки и допълнителна информация: тел. 032 952296

 

ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ,

СОБСТВЕНОСТ НА ИЗК „МАРИЦА”

Ведомствено жилище-апартамент  № 2 с полезна площ 40 кв.м. (стаи-две и кухня), находящо се в Блок №2, етаж 2 (1-ви жилищен) на територията на  ИЗК “Марица”,  ул. “Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив.

Срок за отдаване под наем – 5  години.

Начална месечна наемна цена  95,00 лв. без ДДС.

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 50.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 20%  върху началния месечен наем (19.00 лв. без ДДС), в брой в касата на Института.

Оглед на жилището – всеки работен ден от 13.00 – 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 23.10.2019 г. включително  до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе – на 24.10.2019 г. от 10.00 часа в централната сграда (с научно-изследователски лаборатории) на ИЗК “Марица”, ул.Брезовско шосе №32,  Пловдив 4003.

В случай, че няма кандидати на първата дата, ще се проведе втори търг – на 11.11.2019г., от 10.00 часа в централната сграда (с научно-изследователски лаборатории) на ИЗК “Марица”, ул.Брезовско шосе № 32, Пловдив 4003, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в търга. Срок за подаване на заявления за участие в случай на втори търг – до 08.11.2019 г.  г. включително до 15,30 часа.

Заповед за определяне на наемател

За справки и допълнителна информация: тел. 032 952296

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВА

ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

НА ОБЕКТ: „Водоем с площ 2652 кв.м., находящ се на територията на  ИЗК “Марица”,  ул. “Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив.

Срок за отдаване под наем – 5  години.

Начална месечна наемна цена  540.00 лв. без ДДС.

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 50.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 20%  върху началния месечен наем (108.00 лв. без ДДС), в брой в касата на Института.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 – 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 24.04.2019 г. включително  до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе – на 25.04.2019 г. от 10.00 часа в централната сграда (с научно-изследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32,  Пловдив 4003.

В случай, че няма кандидати на първата дата, ще се проведе втори търг – на 15.05.2019г., от 10.00 часа в централната сграда (с научно-изследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе № 32, Пловдив 4003. Срок за подаване на заявления за участие в случай на втори търг – до 14.05.2019 г.  г. включително до 15,30 часа.

За справки и допълнителна информация: тел. 032 952296

Решение

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Процедура за подбор на кандидати по ННП „Млади учени и постдокторанти“

Кандидати, отговарящи на дефиницията за млад учен трябва да подадат следните документи в деловодството на ИЗК „Марица“:

Автобиография

  1. Мотивационно писмо
  2. Копие от дипломата за ОКС „Магистър“
  3. Списък на публикации (с пълна библиографска справка)
  4. Списък на проекти
  5. Списък на доклади и постери
  6. Очаквани резултати

Срок за подаване на документите: 14.01.2019 г.

Кандидатите ще бъдат оценени от комисия до пет дни след гореспоменатия срок.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОБЯВА

ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ: „Обособена част от сграда – Битова със столова (Нов стол), с обща полезна площ 461,02 кв.м., която включва бивша столова и прилежащите помещения (с площ 349,63 кв.м.)  на първи етаж и шест офиса (с площ 111,39 кв.м.) на втори етаж, находящ се в  ИЗК “Марица”,  ул. “Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив

Срок за отдаване под наем – 5  години

Начална месечна наемна цена  – 630,00 лв. без ДДС

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 10.00 лв. без ДДС

Депозит за участие – 20%  върху началния месечен наем, в брой в касата на Института или по банков път.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 – 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 10.12.2018 г. включително  до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе – на 11.12.2018 г. от 13,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32,  Пловдив 4003.

В случай, че не се явят кандидати на първата дата, ще се проведе втори търг – на 08.01.2019 г., от 13,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32, Пловдив 4003. Срок за подаване на заявления за участие в случай на втори търг – до 07.01.2019 г. включително до 15,30 часа.

 Решение

За справки и допълнителна информация: тел. 032 952296

ОБЯВЯВА

ВТОРИ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ,

СОБСТВЕНОСТ НА ИЗК „Мрарица”

Адрес ул.Брезовско шосе №32, 4003 Пловдив

Част от ламаринен склад тип холандски с площ 80 кв.м., находящ се на неговата територия.

Срок за отдаване под наем – 5  години.

Начална месечна наемна цена  – 192 лв. без ДДС.

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 10.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 20%  в брой или по банков път върху размера на месечния наем.

Оглед на обекта –всеки работен ден от 9.00 до 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участиедо 16.03.2018 г.вкл. до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе на 19.03.2018 г. от 10.00 часа в централна сграда  на Института (на посочения адрес).

За справки и допълнителна информация: тел. 032/ 952 296

Заповед

Решение