:::: MENU ::::

Други обяви

ОБЯВА

ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ: „Обособена част от сграда – Битова със столова (Нов стол), с обща полезна площ 461,02 кв.м., която включва бивша столова и прилежащите помещения (с площ 349,63 кв.м.)  на първи етаж и шест офиса (с площ 111,39 кв.м.) на втори етаж, находящ се в  ИЗК “Марица”,  ул. “Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив

Срок за отдаване под наем – 5  години

Начална месечна наемна цена  – 630,00 лв. без ДДС

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 10.00 лв. без ДДС

Депозит за участие – 20%  върху началния месечен наем, в брой в касата на Института или по банков път.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 – 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 10.12.2018 г. включително  до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе – на 11.12.2018 г. от 13,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32,  Пловдив 4003.

В случай, че не се явят кандидати на първата дата, ще се проведе втори търг – на 08.01.2019 г., от 13,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32, Пловдив 4003. Срок за подаване на заявления за участие в случай на втори търг – до 07.01.2019 г. включително до 15,30 часа.

 Решение

За справки и допълнителна информация: тел. 032 952296

 

ОБЯВЯВА

ВТОРИ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ,

СОБСТВЕНОСТ НА ИЗК „Мрарица”

Адрес ул.Брезовско шосе №32, 4003 Пловдив

Част от ламаринен склад тип холандски с площ 80 кв.м., находящ се на неговата територия.

Срок за отдаване под наем – 5  години.

Начална месечна наемна цена  – 192 лв. без ДДС.

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 10.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 20%  в брой или по банков път върху размера на месечния наем.

Оглед на обекта –всеки работен ден от 9.00 до 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участиедо 16.03.2018 г.вкл. до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе на 19.03.2018 г. от 10.00 часа в централна сграда  на Института (на посочения адрес).

За справки и допълнителна информация: тел. 032/ 952 296

Заповед

Решение