:::: MENU ::::

Научни отдели

Селекция, сортоподдържане и интродукция

Предмет на дейност

Създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи чрез конвенционални и биотехнологични методи с добри химико-технологични и вкусови качества – балансирано съдържание на киселини и захари, оптимално съдържание на сухо вещество, богати на натурални антиоксиданти, подходящи за прясна консумация и приготвяне на функционални храни, устойчиви на биотични и абиотични фактори

 

Ръководител отдел

доц. д-р Станислава Грозева
селекция, тъканни култури
e-mail: stanislava_grozeva@abv.bg

публикации

 

Състав на отдела

проф. д-р Галина Певичарова
зеленчукопроизводство, селекция, аналитична химия
e-mail: gpevicharova@abv.bg
публикации

доц. д-р Димитрина Костова
селекция, вирусология, зеленчукопроизводство
e-mail: dkostova2011@gmail.com
публикации


доц. д-р Галина Антонова

селекция зелеви култури, зеленчукопроизводство
e-mail: galjaant@abv.bg
публикации


доц. д-р Емилия Начева

селекция картофи, зеленчукопроизводство
e-mail: emnach@abv.bg
публикации

 

доц. д-р Величка Тодорова
селекция пипер, зеленчукопроизводство
e-mail: todorova_vili@abv.bg
публикации


доц. д-р Нася Томлекова

селекция, молекулярна биология
e-mail: nasia.tomlekova@gmail.com
публикации


доц. д-р Даниела Ганева

селекция домати, зеленчукопроизводство
e-mail: dganeva@abv.bg
публикации


доц. д-р Славка Калъпчиева

селекция грах, зеленчукопроизводство
e-mail: s_kalapchieva@abv.bg
публикации

 

гл.ас. д-р Николай Велков
селекция краставици, зеленчукопроизводство
e-mail: velkov_n@abv.bg
публикации

 

гл.ас. д-р Светла Софкова

селекция фасул, зеленчукопроизводство
e-mail: svetlas_76@yahoo.com
публикации

 

гл.ас. д-р Янина Арнаудова
селекция, цитология
e-mail: janitwin@yahoo.com
публикации


гл.ас. д-р Стефка Генова

селекция лукови
e-mail: stefim@abv.bg
публикации


гл.ас. д-р Ганчо Пасев

селекция, вирусология
e-mail: gipasev@aol.com
публикации

 

ас. Елена Топалова
физиология
lena.elenatopalova@mail.ru

Технологии в зеленчукопроизводството

Предмет на дейност

Усъвършенстване на системите за интегрирано и органично производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството.

 

Ръководител отдел

доц. д-р Хриска Ботева
зеленчукопроизводство, агрохимия
e-mail: hriska_mb@abv.bg
публикации

 

Състав на отдела

доц. д-р Олга Георгиева
фитопатология,
e-mail: olgaizk@abv.bg
публикации


доц. д-р Винелина Янкова

ентомология, зеленчукопроизводство, селекция
e-mail: vinelina@abv.bg
публикации


доц. д-р Иванка Тринговска

агрохимия, зеленчукопроизводство
e-mail: dwdt@abv.bg
публикации


гл.ас. д-р Цветанка Динчева

зеленчукопроизводство
e-mail: tdintcheva@gmail.com
публикации


гл.ас. д-р Дима Маркова

ентомология
e-mail: dimamarkova@abv.bg
публикации


гл. ас. д-р Боян Арнаудов

зеленчукопроизводство
e-mail: huan_veron@abv.bg
публикации

ас. Габриела Антонова
зеленчукопроизводство, растителна защита
e-mail: gabi_kr@abv.bg