:::: MENU ::::

Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

                              * * *

 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Обява ОП-01-001 2017

Сряда, 23 Август 2017 13:16

ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА” ГР. ПЛОВДИВ“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16

Заповед

Протокол

Доклад

Заповед 2


Обява 0003-2016

Понеделник, 22 Август 2016  08:55

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“ с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №32 – общо 3 (три) смени по 2 (два) поста“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

Събота, 10 Септември 2016 12:25

ДОГОВОР

Четвъртък, 29 Септември 2016 13:35

__________________________

 

Обява 0002-2016

Понеделник, 18 Юли 2016  08:25

„Доставка на продукти за растителна защита“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД 2
Вторник, 26 Юли 2016  09:39

Доклад
Протокол
Петък, 05 Август 2016 13:03

Решение

______________________________________________________________________

Обява 0001-2016

Понеделник, 30 Май 2016  14:25

„Доставка на 1 брой пътнически микробус с 8 места без мястото на водача“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15

ЗАПОВЕД
Понеделник, 06 Юни 2016  16:12

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ
Понеделник, 13 Юни 2016  15:10

ДОГОВОР

Вторник, 12 Юли 2016  08:10

 

_______________________________________________________________________________________

06 ноември 2015


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОСИГУРЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН, ГОРИВО ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И МАСЛО ДВИГАТЕЛНО ЗА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“, ПЛОВДИВ“

1. Покана
2. Документация за участие
3. Приложения 2-16

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________

 

23 септември 2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“, ПЛОВДИВ“

1. Покана
2. Документация за участие
3. Приложение 1
4. Приложение 2

ПРОТОКОЛ

Техническо предложение
Ценово предложение
Договор
Обобщена информация за плащания
 1
Обобщена информация за плащания 2

_______________________________________________________________________________________

 

12 август 2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“ с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №32 – общо 3 (три) смени по 2 (два) поста“

1. Покана
2. Приложение 1
3. Приложение 2
4. Ценово предложение
5. Техническо предложение
6. Декларация_8_8_2
7. Декларация_47_9
8. Декларация_55_7
9. Декларация_56_1_8
10. Декларация_56_1_11
11. Декларация_56_1_12
12. Протокол за оглед на обекта
13. Оферта
14. Проекто-договор

ПРОТОКОЛ No1 от заседанието на комисията за разглеждане, оценка на офертите  и класиране на кандидатите по процедурата
ПРОТОКОЛ No2 от заседанието на комисията за разглеждане, оценка на офертите  и класиране на кандидатите по процедурата

Приемо-предавателен протокол
Договор за охрана

Техническо предложение
Ценово предложение
Обобщена информация за плащания

_______________________________________________________________________________________

18 юни 2015

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРИЯ

1. Обява
2. Условия на търга
3. Заявление
4. Декларация
5. Проекто-договор

ЗАПОВЕД