:::: MENU ::::

Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОБЯВА

ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ: Недвижим имот-публична държавна собственост: „Част от ламаринен склад тип холандски с площ 80 кв.м., находящ се в  ИЗК “Марица”,  ул. “Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив

Срок за отдаване под наем – 5  години

Начална месечна наемна цена  – 192 лв. без ДДС

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 10.00 лв. без ДДС

Депозит за участие – 20%  върху началния месечен наем, в брой в касата на Института или по банков път.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 – 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 26.02.2018 г. включително  до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе – на 27.02.2018 г. от 10,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32,  Пловдив 4003.

В случай, че не се явят кандидати на първата дата, ще се проведе втори търг – на 19.03.2018 г., от 10,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32, Пловдив 4003. Срок за подаване на заявления за участие в случай на втори търг – до 16.03.2018 г. включително до 15,30 часа.

 

За справки и допълнителна информация: тел. 032 952296

* * *

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ – чл.20, ал.4 от ЗОП

Покана  изх. № ОП-01-001 /2018 г.

Публикувана: Сряда, 10 Октомври 2018 г. 16:00 ч.

Институт по зеленчукови култури „Марица” гр. Пловдив провежда обществена поръчка при условията и реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП „Директно възлагане” с предмет: „Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана на сградите и района на Институт по зеленчукови култури „Марица”  с адрес: гр. Пловдив, ул „Брезовско шосе” № 32 24 часа, 2 (два) поста”.

Покана

Информационен лист – Приложение № 1

Техническото предложение – Приложение № 2

Ценовото предложение – Приложение № 3

Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 4

Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 5

Списък на предоставените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка – Приложение № 6

Протокол за извършен оглед на обекта – Приложение № 7

Техническата спецификация – Приложение № 8

Заповед

 

Съобщение ОП-01-002 2017

Вторник, 26 Септември 2017 15:45

Институт по зеленчукови култури „Марица” гр. Пловдив провежда обществена поръчка при условията и реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП – директно възлагане чрез пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители, с предмет: „Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана на сградите и района на Институт по зеленчукови култури „Марица”  с адрес: гр. Пловдив, ул „Брезовско шосе” № 32 – общо 3 /три/ смени по 2 /два/  поста”.

Съобщение

Информационен лист – Приложение № 1

Техническото предложение – Приложение № 2

Ценовото предложение – Приложение № 3

Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 4

Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 5

Списък на предоставените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка – Приложение № 6

Протокол за извършен оглед на обекта – Приложение № 7

Техническата спецификация – Приложение № 8

Заповед

                              * * *

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Обява ОП-01-001 2017

Сряда, 23 Август 2017 13:16

ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА” ГР. ПЛОВДИВ“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16

Заповед

Протокол

Доклад

Заповед 2


Обява 0003-2016

Понеделник, 22 Август 2016  08:55

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“ с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №32 – общо 3 (три) смени по 2 (два) поста“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

Събота, 10 Септември 2016 12:25

ДОГОВОР

Четвъртък, 29 Септември 2016 13:35

__________________________

 

Обява 0002-2016

Понеделник, 18 Юли 2016  08:25

„Доставка на продукти за растителна защита“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД 2
Вторник, 26 Юли 2016  09:39

Доклад
Протокол
Петък, 05 Август 2016 13:03

Решение

______________________________________________________________________

Обява 0001-2016

Понеделник, 30 Май 2016  14:25

„Доставка на 1 брой пътнически микробус с 8 места без мястото на водача“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15

ЗАПОВЕД
Понеделник, 06 Юни 2016  16:12

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ
Понеделник, 13 Юни 2016  15:10

ДОГОВОР

Вторник, 12 Юли 2016  08:10

 

_______________________________________________________________________________________

06 ноември 2015


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОСИГУРЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН, ГОРИВО ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И МАСЛО ДВИГАТЕЛНО ЗА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“, ПЛОВДИВ“

1. Покана
2. Документация за участие
3. Приложения 2-16

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________

 

23 септември 2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“, ПЛОВДИВ“

1. Покана
2. Документация за участие
3. Приложение 1
4. Приложение 2

ПРОТОКОЛ

Техническо предложение
Ценово предложение
Договор
Обобщена информация за плащания
 1
Обобщена информация за плащания 2

_______________________________________________________________________________________

 

12 август 2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“ с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №32 – общо 3 (три) смени по 2 (два) поста“

1. Покана
2. Приложение 1
3. Приложение 2
4. Ценово предложение
5. Техническо предложение
6. Декларация_8_8_2
7. Декларация_47_9
8. Декларация_55_7
9. Декларация_56_1_8
10. Декларация_56_1_11
11. Декларация_56_1_12
12. Протокол за оглед на обекта
13. Оферта
14. Проекто-договор

ПРОТОКОЛ No1 от заседанието на комисията за разглеждане, оценка на офертите  и класиране на кандидатите по процедурата
ПРОТОКОЛ No2 от заседанието на комисията за разглеждане, оценка на офертите  и класиране на кандидатите по процедурата

Приемо-предавателен протокол
Договор за охрана

Техническо предложение
Ценово предложение
Обобщена информация за плащания

_______________________________________________________________________________________

18 юни 2015

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРИЯ

1. Обява
2. Условия на търга
3. Заявление
4. Декларация
5. Проекто-договор

ЗАПОВЕД