:::: MENU ::::

Конкурси за професор

КОНКУРСИ ЗА ПРОФЕСОР

ИЗК „Марица“ – Пловдив

05.11.2020 – 05.12.2020

Описание:

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство 

Научна специалност:   „Селекция и семепроизводство на културните растения” 

Кандидат : доц.  д-р Даниела Ганева Ганева

Жури:

 1. проф. дн Дияна Лилова Светлеварецензия
 2. проф. д-р Дочка Ценова Димоварецензия
 3. проф. д-р Нася Борисова Томлековарецензия
 4. проф. д-р Нели Кирилова Вълкова- становище
 5. проф. д-р Бистра Янева Атанасова-Димитрова- становище
 6. проф. д-р Тоня Добрева Георгиева- становище
 7. проф. д-р Николай Димитров Панайотов- становище

Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

доц. д-р Нася Борисова Томлекова

Публикувана на 08 февруари 2017 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения

 Научно жури:

 1. акад. проф. дсн Атанас Иванов Атанасов – рецензия
 2. проф. дбн Иван Никифоров Минковрецензия
 3. проф. дсн Дияна Лилова Светлеварецензия
 4. проф. д-р Галина Тодорова Певичарова становище
 5. доц. д-р Емилия Крумова Начевастановище
 6. доц. д-р Славка Христова Калъпчиевастановище
 7. доц. д-р Станислава Йорданова Грозева Тилева – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

Доц. д-р Хриска Манушева Ботева

Публикувана на 20 декември 2016 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство

 Научно жури:

 1. проф. д-р Николай Димитров Панайотов – рецензия
 2. проф. д-р Мирослав Атанасов Миховрецензия
 3. проф. д-р Галина Тодорова Певичароварецензия
 4. проф. д-р Иванка Георгиева Митова – становище
 5. проф. д-р Стойка Петкова Машевастановище
 6. доц. д-р Красимир Иванов Миховстановище
 7. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

доц. д-р Стойка Машева

Публикувана на 2 юли 2013 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР”  в професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност Растителна защита (фитопатология)

Кандидат: ДОЦ. Д-Р СТОЙКА ПЕТКОВА МАШЕВА

Научно жури:

1. Проф. дн Росица Борисова Бъчварова – Рецензия

2. Проф. дн Невена Стоянова Богацевска – Рецензия

3. Проф. д-р Мария Йорданова Боровинова – Рецензия

4. Проф. д-р Йордан Костадинов Тодоров – Становище

5. Доц. д-р Христо Георгиев Бозуков – Становище

6. Доц. д-р Тенчо Любенов Чолаков – Становище

7. Доц. д-р Хриска Манушева Ботева – Становище

Материали на кандидата:

Резюмета

Приноси

Прочетете повече