:::: MENU ::::

Развитие на академичния състав

Докторант Роксана Иванова Минева

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Алтернативни растителнозащитни средства и практики за превенция и контрол на неприятелите при оранжерийни домати“, разработен от Роксана Иванова Минева, докторант в самостоятелна форма на обучение за придобиване на ОНС „доктор“ в професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (ентомология)”. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.06.20234 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на ИЗК „Марица“, Пловдив.

Научни ръководители: Доц. Д-р Винелина Янкова, Доц. Д-р Николай Вълчев

1. Автореферат (Bg)

2. Автореферат (En)

Рецензии:

1. Проф. д-р. Радослав Андреев Андреев

2. Доц.. д-р Стефан Калчев Рашев

Становища:

1.Проф. д-р Вили Борисова Харизанова

2. Проф. д-р Марияна Йорданова Иванова

3. Доц. д-р Василина Димчева Манева

 

гл. ас. д-р Цветанка Иванова Динчева

Публикувана на 14 ноември 2023 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство.

 Научно жури:

 1. проф. д-р Галина Тодорова Певичарова – рецензия
 2. проф. д-р Николай Димитров Панайотов  – рецензия
 3. проф. д-р Даниела Ганева Ганева – становище
 4. доц. д-р Емилия Крумова Начева – становище
 5. доц. д-р Милена Христова Йорданова – становище
 6. доц. д-р Величка Йорданова Тодорова  – становище
 7. доц. д-р Димка Игнатова Хайтова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. „Суходолска“ № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 72 от 22.08.2023 г.

Конкурс за академична длъжност „доцент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦА на ССА, София 1373, ул. „Суходолска“ № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 68 от 08.08.2023 г.

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академич-на длъжност глен асистент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 23 от 19.03.2021 г.

Докторант Жана Вълчева Иванова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Обогатяване на генетичното разнообразие при пъпеша (Cucumis melo L.) чрез прилагане на биотехнологични и конвенционални методи на селекция”, разработен от редовния докторант Жана Вълчева Иванова за присъждане на ОНС „доктор”  по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към ИЗК „Марица”, Пловдив.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.05.2021 г. от 10,30 ч.  в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив.

Научни ръководители: Доц. Д-р Станислава Грозева, Доц. Д-р Николай Велков

1. Автореферат (Bg)

2. Автореферат (En)

Рецензии:

1. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева

2. Проф. д-р Николай Димитров Панайотов

Становища:

1.Проф. д-р Дочка Ценова Димова

2. Доц. д-р Емилия Крумова Начева

3. Доц. д-р Славка Христова Калъпчиева

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научнаспециалност „Селекция и семепроизводство накултурните растения“ – един, със срок 2 месецаот обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят вЦУ на Селскостопанската академия, София 1373,ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г.

КОНКУРСИ ЗА ПРОФЕСОР

ИЗК „Марица“ – Пловдив

05.11.2020 – 05.12.2020

Описание:

Процедура за заемане на академичната длъжност „професор“

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство 

Научна специалност:   „Селекция и семепроизводство на културните растения” 

Кандидат : доц.  д-р Даниела Ганева Ганева

Жури:

 1. проф. дн Дияна Лилова Светлеварецензия
 2. проф. д-р Дочка Ценова Димоварецензия
 3. проф. д-р Нася Борисова Томлековарецензия
 4. проф. д-р Нели Кирилова Вълкова- становище
 5. проф. д-р Бистра Янева Атанасова-Димитрова- становище
 6. проф. д-р Тоня Добрева Георгиева- становище
 7. проф. д-р Николай Димитров Панайотов- становище

Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

Докторант Елена Иванова Топалова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Оценка на толерантността към засоляване при видове от семейство Cucurbitaceae”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Елена Иванова Топалова за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към ИЗК „Марица”, Пловдив.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ИЗК „Марица” – Пловдив.

Научен ръководител: доц. д-р Валентина Петкова

Председател на Научното жури: доц. д-р Даниела Ганева

1. Автореферат (Bg)

2. Автореферат (En)

Рецензии:

1. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева

2. Проф. д-р Андон Василев Андонов

Становища:

1.Проф. д-р Дочка Ценова Димова

2. Доц. д-р Даниела Ганева Ганева

3. Доц. д-р Николай Велков Велков

Докторант Десислава Ботюва Тодорова

Публикувана на 14 февруари 2019 г.

 

На 7 март 2019 г. от 10 часа в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на сроковете на сеитба и засаждане при късно производство на броколи (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch) в района на Кюстендил”, разработен от Десислава Ботюва Тодорова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“.

 

Научни ръководители: доц. д-р Галина Антонова и проф. д-р Хриска Ботева

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Галина Певичарова

 

Автореферат

 

Рецензии:

1.проф. д-р Галина Певичарова

2.проф. д-р Николай Панайотов

 

Становища:

 1. доц. д-р Галина Антонова
 2. доц. д-р Петър Борисов
 3. доц. д-р Красимир Михов
Страници:1234