:::: MENU ::::

Развитие на академичния състав

гл. ас. д-р Николай Велков Велков

Публикувана на 20 февруари 2017 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения

 Научно жури:

 1. проф. д-р Йордан Костадинов Тодоров – рецензия
 2. проф. д-р Величка Николова Родева  – рецензия
 3. проф. дсн Дияна Лилова Светлевастановище
 4. доц. д-р Емилия Крумова Начева – становище
 5. доц. д-р Росица Милчева Родева – становище
 6. доц. д-р Даниела Ганева Ганева  – становище
 7. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

доц. д-р Нася Борисова Томлекова

Публикувана на 08 февруари 2017 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения

 Научно жури:

 1. акад. проф. дсн Атанас Иванов Атанасов – рецензия
 2. проф. дбн Иван Никифоров Минковрецензия
 3. проф. дсн Дияна Лилова Светлеварецензия
 4. проф. д-р Галина Тодорова Певичарова становище
 5. доц. д-р Емилия Крумова Начевастановище
 6. доц. д-р Славка Христова Калъпчиевастановище
 7. доц. д-р Станислава Йорданова Грозева Тилева – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

Доц. д-р Хриска Манушева Ботева

Публикувана на 20 декември 2016 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство

 Научно жури:

 1. проф. д-р Николай Димитров Панайотов – рецензия
 2. проф. д-р Мирослав Атанасов Миховрецензия
 3. проф. д-р Галина Тодорова Певичароварецензия
 4. проф. д-р Иванка Георгиева Митова – становище
 5. проф. д-р Стойка Петкова Машевастановище
 6. доц. д-р Красимир Иванов Миховстановище
 7. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

Конкурс за академична длъжност „Доцент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент” в професионално направление ш. 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи в Института, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе №32, тел. 032/952296.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник в брой 89 от 11.11.2016г.

Конкурс за академична длъжност „Професор“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив обявява конкурс за академичната длъжност професор в професионално направление ш. 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 32, тел. 032/952-296.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 84 от 25.10.2016 г.

Конкурс за академична длъжност „Професор“

Публикувана на 14 септември 2016 г.

Институтът по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „професор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи в института, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе №32, тел. 032/952296.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 71 от 13 септември 2016 г.

Конкурс за прием на докторанти редовна форма на обучение държавна поръчка за учебната 2016-2017 г.

Селскостопанска академия – София на основание Заповед РД № 07-67/14.05.2016 г. на Председателя на ССА обявява конкурс за прием на докторанти редовна форма на обучение (държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. в Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив Прочетете повече

Гл. асистент д-р Иванка Иванова Тринговска-Мендева

Публикувана на 20 август 2015 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство

 Научно жури:

 1. проф. д-р Иванка Георгиева Митова – рецензия
 2. доц. д-р Хриска Манушева Ботева – рецензия
 3. проф. дн Димитър Тодоров Чолаков – становище
 4. проф. д-р Николай Димитров Панайотов – становище
 5. доц. д-р Валентина Петрова Петкова – становище
 6. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище
 7. доц. д-р Иван Георгиев Манолов – становище

 Материали на кандидата:

        Приноси
        Резюмета

Конкурс за академичната длъжност „Главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи в института, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе №32, тел. 032/952296.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник” бр. 29 от 12.04.2016 г. и на интернет страницата на ИЗК „Марица” на 13.04.2016 г.

асистент Боян Арнаудов

Публикувана на 14 май 2015 г.

На 10 юни 2015 г. от 10 часа в Конферентната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „Влияние на някои биопродукти върху биологичните прояви на оранжерийни краставици (Cucumis sativus L.)”, разработен от докторант в самостоятелна форма на обучение Боян Димов Арнаудов, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство. Прочетете повече

Страници:12