:::: MENU ::::

гл. асистент Цветанка Динчева

  • юли 10 / 2014
  • 0
Докторантури

гл. асистент Цветанка Динчева

Публикувана на 7 май 2014 г.

На 28 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: МОДЕЛИ НА ТОРЕНЕ С БИОПРОДУКТИ ПРИ БИОЛОГИЧНО КЪСНО ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО НА БРОКОЛИ, разработен от докторант в свободна форма на обучение Цветанка Иванова Динчева, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“.

Научен ръководител: доц. д-р Галина Антонова

Председател на научното жури: проф. д-р Галина Певичарова

Автореферат

 Рецензии:

  1. проф. д-р Галина Певичарова
  2. доц. д-р Тенчо Чолаков

 Становища:

  1. доц. д-р Галина Антонова
  2. доц. д-р Красимир Михов
  3. доц. д-р Стоян Филипов