:::: MENU ::::

докторант Пламена Янкова Панайотова

  • мар. 07 / 2018
  • 0
Докторантури

докторант Пламена Янкова Панайотова

Публикувана на 7 март 2018г.

На 28 март 2018г. от 11 часа в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: Технологични елементи при биологично производство на средноранни домати, разработен от Пламена Янкова Панайотова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“.

Научни ръководители: проф. д-р Хриска Ботева и доц. д-р Красимир Михов

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Антонова

 Автореферат

 Рецензии:

  1. проф. д-р Николай Панайотов
  2. проф. д-р Иванка Митова

Становища:

  1. проф. д-р Хриска Ботева
  2. доц. д-р Галина Антонова
  3. доц. д-р Стоян Филипов