:::: MENU ::::

Докторант Елена Иванова Топалова

  • сеп. 02 / 2020
  • 0
Докторантури

Докторант Елена Иванова Топалова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Оценка на толерантността към засоляване при видове от семейство Cucurbitaceae”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Елена Иванова Топалова за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към ИЗК „Марица”, Пловдив.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ИЗК „Марица” – Пловдив.

Научен ръководител: доц. д-р Валентина Петкова

Председател на Научното жури: доц. д-р Даниела Ганева

1. Автореферат (Bg)

2. Автореферат (En)

Рецензии:

1. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева

2. Проф. д-р Андон Василев Андонов

Становища:

1.Проф. д-р Дочка Ценова Димова

2. Доц. д-р Даниела Ганева Ганева

3. Доц. д-р Николай Велков Велков