:::: MENU ::::

докторант Величка Спасова-Апостолова

  • окт. 05 / 2017
  • 0
Докторантури

докторант Величка Спасова-Апостолова

Публикувана на 05 октомври 2017 г.

На 26 октомври 2017 г. от 11 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: Молекулярно характеризиране на колекция от мутанти и близкородствени форми пипер“ , разработен от редовен докторант Величка Володиева Спасова-Апостолова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

Научни ръководители: проф. д-р Нася Томлекова, доц. д-р Ивелин Панчев

Председател на научното жури: проф. д-р Нася Томлекова

 Автореферат

 Рецензии:

  1. проф. д-р Елена Тодоровска
  2. проф. д-р Илия Денев

Становища:

  1. проф. д-р Нася Томлекова
  2. доц. д-р Божин Божинов
  3. доц. д-р Станислава Грозева-Тилева