:::: MENU ::::

гл. асистент Стефка Генова

  • юли 10 / 2014
  • 0
Докторантури

гл. асистент Стефка Генова

Публикувана на 7 май 2014 г.

На 30 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „селекционни проучвания при лук за дългосрочно съхранение и сушене”, разработен от докторант в самостоятелна форма на Стефка Генова Генова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

 Научни ръководители: проф. д-р Галина Певичарова и доц. д-рЕмилия Начева

 Председател на научното жури: доц. д-р Славка Калъпчиева

 Автореферат

 Рецензии:

  1. проф. д-р Йордан Тодоров
  2. проф. дсн Живко Данаилов

 Становища:

  1. проф. д-р Галина Певичарова
  2. доц. д-р Славка Калъпчиева
  3. доц. д-р Павлина Мурзова