:::: MENU ::::

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2014/2015 г.

  • авг. 11 / 2014
  • 0
Обяви в държавен вестник

Конкурс за прием на докторанти през учебната 2014/2015 г.

Селскостопанска академия – София на основание Заповед РД №07-109/09.07.2014 г. на Председателя на ССА обявява конкурс за прием на докторанти в редовна форма на обучение (държавна поръчка) за учебната 2014/2015 г. в Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив
по акредитираните докторски програми в професионално направление 6.1 Растениевъдство, както следва:
  • Селекция и семепроизводство на културните растения – 2 бр.
  • Зеленчукопроизводство – 2 бр.
 Документите се подават в ЦУ на ССА, отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост”, София, ул. „Суходолска” №30, стая 3.
 Необходими документи: заявление по образец; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложение (нотариално заверено копие); удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област; документ за платена такса за кандидатстване.
 Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 63 от 01 август 2014 г.