:::: MENU ::::

Докторант Десислава Ботюва Тодорова

  • февр. 14 / 2019
  • 0
Докторантури, Развитие на академичния състав

Докторант Десислава Ботюва Тодорова

Публикувана на 14 февруари 2019 г.

 

На 7 март 2019 г. от 10 часа в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на сроковете на сеитба и засаждане при късно производство на броколи (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch) в района на Кюстендил”, разработен от Десислава Ботюва Тодорова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“.

 

Научни ръководители: доц. д-р Галина Антонова и проф. д-р Хриска Ботева

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Галина Певичарова

 

Автореферат

 

Рецензии:

1.проф. д-р Галина Певичарова

2.проф. д-р Николай Панайотов

 

Становища:

  1. доц. д-р Галина Антонова
  2. доц. д-р Петър Борисов
  3. доц. д-р Красимир Михов