:::: MENU ::::

Обществени поръчки

Покана за участие в пазарно проучване

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

изх. №70-20/10.09.2020

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки, във връзка с предстоящото обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив, кани всички заинтересовани лица – лицензирани за търговия с електрическа енергия с права на координатор на балансираща група, да подадат ИНДИКАТИВНА ЦЕНОВА ОФЕРТА  за обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив”.

Срок за изпращане на индикативните ценови оферти – 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на настоящата покана в Профил на купувача съгласно приложения формат (Приложение № 2).

1. Покана

2. Техническа спецификация

3. Индикативна ценова оферта

Публикувано на 10.09.2020г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ – чл.20, ал.4 от ЗОП

Покана  изх. № ОП-01-001 /2018 г.

Публикувана: Сряда, 10 Октомври 2018 г. 16:00 ч.

Институт по зеленчукови култури „Марица” гр. Пловдив провежда обществена поръчка при условията и реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП „Директно възлагане” с предмет: „Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана на сградите и района на Институт по зеленчукови култури „Марица”  с адрес: гр. Пловдив, ул „Брезовско шосе” № 32 24 часа, 2 (два) поста”.

Покана

Информационен лист – Приложение № 1

Техническото предложение – Приложение № 2

Ценовото предложение – Приложение № 3

Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 4

Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 5

Списък на предоставените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка – Приложение № 6

Протокол за извършен оглед на обекта – Приложение № 7

Техническата спецификация – Приложение № 8

 

ОБЯВЯВА

ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ: Недвижим имот-публична държавна собственост: „Част от ламаринен склад тип холандски с площ 80 кв.м., находящ се в  ИЗК “Марица”,  ул. “Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив

Срок за отдаване под наем – 5  години

Начална месечна наемна цена  – 192 лв. без ДДС

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 10.00 лв. без ДДС

Депозит за участие – 20%  върху началния месечен наем, в брой в касата на Института или по банков път.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 – 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 26.02.2018 г. включително  до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе – на 27.02.2018 г. от 10,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32,  Пловдив 4003.

В случай, че не се явят кандидати на първата дата, ще се проведе втори търг – на 19.03.2018 г., от 10,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32, Пловдив 4003. Срок за подаване на заявления за участие в случай на втори търг – до 16.03.2018 г. включително до 15,30 часа.

 

За справки и допълнителна информация: тел. 032 952296