:::: MENU ::::

Покана за участие в пазарно проучване

  • сеп. 10 / 2020
  • 0
Новини, Обществени поръчки

Покана за участие в пазарно проучване

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

изх. №70-20/10.09.2020

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки, във връзка с предстоящото обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив, кани всички заинтересовани лица – лицензирани за търговия с електрическа енергия с права на координатор на балансираща група, да подадат ИНДИКАТИВНА ЦЕНОВА ОФЕРТА  за обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив”.

Срок за изпращане на индикативните ценови оферти – 7 (седем) работни дни от датата на публикуване на настоящата покана в Профил на купувача съгласно приложения формат (Приложение № 2).

1. Покана

2. Техническа спецификация

3. Индикативна ценова оферта

Публикувано на 10.09.2020г.