:::: MENU ::::

Конкурси за доцент

гл. ас. д-р Цветанка Иванова Динчева

Публикувана на 14 ноември 2023 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство.

 Научно жури:

 1. проф. д-р Галина Тодорова Певичарова – рецензия
 2. проф. д-р Николай Димитров Панайотов  – рецензия
 3. проф. д-р Даниела Ганева Ганева – становище
 4. доц. д-р Емилия Крумова Начева – становище
 5. доц. д-р Милена Христова Йорданова – становище
 6. доц. д-р Величка Йорданова Тодорова  – становище
 7. доц. д-р Димка Игнатова Хайтова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

Конкурс за академична длъжност „доцент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦА на ССА, София 1373, ул. „Суходолска“ № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 68 от 08.08.2023 г.

гл. ас. д-р Николай Велков Велков

Публикувана на 20 февруари 2017 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения

 Научно жури:

 1. проф. д-р Йордан Костадинов Тодоров – рецензия
 2. проф. д-р Величка Николова Родева  – рецензия
 3. проф. дсн Дияна Лилова Светлевастановище
 4. доц. д-р Емилия Крумова Начева – становище
 5. доц. д-р Росица Милчева Родева – становище
 6. доц. д-р Даниела Ганева Ганева  – становище
 7. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

Гл. асистент д-р Иванка Иванова Тринговска-Мендева

Публикувана на 20 август 2015 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство

 Научно жури:

 1. проф. д-р Иванка Георгиева Митова – рецензия
 2. доц. д-р Хриска Манушева Ботева – рецензия
 3. проф. дн Димитър Тодоров Чолаков – становище
 4. проф. д-р Николай Димитров Панайотов – становище
 5. доц. д-р Валентина Петрова Петкова – становище
 6. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище
 7. доц. д-р Иван Георгиев Манолов – становище

 Материали на кандидата:

        Приноси
        Резюмета

Гл. асистент д-р Станислава Йорданова Грозева-Тилева

Публикувана на 20 ноември 2014 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения

 Научно жури:

 1. проф. дн Живко Петров Данаилов Рецензия
 2. доц. д-р Кръстина Мирчева КорноваРецензия
 3. проф. дн Дияна Лилова Светлева Становище
 4. проф. д-р Галина Тодорова ПевичароваСтановище
 5. доц. д-р Валентина Петрова Петкова Становище
 6. доц. д-р Емилия Крумова Начева Становище
 7. доц. д-р Галина Славчева АнтоноваСтановище

 
Материали на кандидата: