:::: MENU ::::

Конкурси за доцент

гл. ас. д-р Николай Велков Велков

Публикувана на 20 февруари 2017 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения

 Научно жури:

 1. проф. д-р Йордан Костадинов Тодоров – рецензия
 2. проф. д-р Величка Николова Родева  – рецензия
 3. проф. дсн Дияна Лилова Светлевастановище
 4. доц. д-р Емилия Крумова Начева – становище
 5. доц. д-р Росица Милчева Родева – становище
 6. доц. д-р Даниела Ганева Ганева  – становище
 7. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме

Гл. асистент д-р Иванка Иванова Тринговска-Мендева

Публикувана на 20 август 2015 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство

 Научно жури:

 1. проф. д-р Иванка Георгиева Митова – рецензия
 2. доц. д-р Хриска Манушева Ботева – рецензия
 3. проф. дн Димитър Тодоров Чолаков – становище
 4. проф. д-р Николай Димитров Панайотов – становище
 5. доц. д-р Валентина Петрова Петкова – становище
 6. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище
 7. доц. д-р Иван Георгиев Манолов – становище

 Материали на кандидата:

        Приноси
        Резюмета

Гл. асистент д-р Станислава Йорданова Грозева-Тилева

Публикувана на 20 ноември 2014 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения

 Научно жури:

 1. проф. дн Живко Петров Данаилов Рецензия
 2. доц. д-р Кръстина Мирчева КорноваРецензия
 3. проф. дн Дияна Лилова Светлева Становище
 4. проф. д-р Галина Тодорова ПевичароваСтановище
 5. доц. д-р Валентина Петрова Петкова Становище
 6. доц. д-р Емилия Крумова Начева Становище
 7. доц. д-р Галина Славчева АнтоноваСтановище

 
Материали на кандидата: