:::: MENU ::::

Профил на купувача

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.21 ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с подготовка за възлагане на Обществена поръчка, с предмет: “Доставка на продукти за растителна защита, необходими за дейността на Институт по зеленчукови култури „Марица”– гр. Пловдив през 2020 год.” се провежда пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност на поръчката.

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите оферти (сканирани оригинали), на e-mail: izk_maritsa@abv.bg, в срок до 03.04.2020 г. включително.
Минимално съдържание на офертите изготвени в съответствие с техническата спецификация – наименование на оферента, ЕИК или БУЛСТАТ, телефон и електронна поща на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цени на продуктите – в лева без ДДС.
Срок на валидност на офертите – не по-кратък от 30 дни, считано от
датата на издаване.

Представените ценови стойности са индикативни и не са обвързващи в случай на последващо участие на оферента при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и не могат да послужат на потенциалните кандидати за получаване на предимства в хода на процедура за избор наизпълнител.

Получените оферти няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

ВАЖНО! Във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и поради нарастващия риск от разпространение на COVID-19 в ИЗК „Марица” са предприети строги мерки за ограничаване на разпространението на вируса в изпълнение на които се налагат ограничения на прекия контакт с външни лица и документи.

Телефон за връзка: 032 951227 , 032 952296

ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническа спецификация

ПОКАНА

За пазарни консултации с участници на пазара

Покана  изх. № 70-7/06.02.2020 г.

Публикувана: Четвъртък, 6 Февруари 2020 г. 15:00 ч.

Предметът на пазарните консултации е определяне на реалистичност на разходите по проект „Разработване на иновативни методи за контрол на основните неприятели по оранжериините кутури чрез производство и интродуциране на биоагенти (полезни насекоми) за биологичен контрол върху тях„, по който ще се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 по под мярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Покана
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ БИОАГЕНТИ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДВАНЕ БИОАГЕНТИ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕМЕНА

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обществена поръчка – Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП

Институт по зеленчукови култури „Марица” гр. Пловдив провежда обществена поръчка при условията и реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП „Директно възлагане”, с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване:Лабораторна хладилна центрофуга,Мини-центрофуга без охлаждане, Термо-шейкър със сменяем блок и вортекс-механичнишейкъри за изпълнение на работната програма по създаване на Център за растителна системнабиология и биотехнология (ЦРСББ).

Дата и час на публикуване: 17.01.2019 г.      10.25 ч.

Съобщение  изх. № РД-11- 15 /17.01.2019 г.

Документация

Краен срок за подаване на оферти:  30.01.2019 г. до 16:00 ч.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 31.01.2019 г.  10.00 ч.,  ул „Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив, заседателната зала на централна сграда  на Институт по зеленчукови култури „Марица”.

Решение за избор на изпълнител

Процедура публично състезание с предмет:

„Доставка на лабораторно оборудване по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция № 1- „Доставка за Лот 1 на уред за Real-time PCR анализ, фотодокументираща система, хоризонтална гел-електрофореза и вертикална гел-електрофореза“; Обособена позиция № 2 – „Доставка за Лот 2 на UV-Vis спектрофотометър“; Обособена позиция № 3 – „Доставка за Лот 3 на Спектрофотометър за микрообеми, инкубатор, инкубираща клатачка и дестилатор“; Обособена позиция № 4 – „Доставка за Лот 4 на хомогенизатор“; Обособена позиция № 5 – „Доставка за Лот 5 на автоклав и настолен автоклав“; Обособена позиция № 6 – „Доставка за Лот 6 на ледогенератор“

Дата и час на публикуване: 2019-01-07      15:45

Номер в АОП: 01119-2019-0001

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура – линк към POП

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка – линк към РОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ

еЕЕДОП

 Краен срок за подаване на оферти:  31.01.2019 г. до 16:00 ч.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 04.02.2019 г.  10.00 ч.,  ул „Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив, заседателната зала на централна сграда  на Институт по зеленчукови култури Марица.

Съобщение за отваряне и оповествяване на ценови предложения – отпаднало

Прокотол 1

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения – валидно

Публикуване на следните документи от 27.02.2019 г.:

1. Протокол 1 – утвърден

2. Протокол 2

3. Протокол 3

4. Доклад

5. Решение за избор на изпълнител

Покана за удължаване срока на валидност на офертите

Декларация за валидност на офертите

Договор № ФС-36-2/26.03.2019 г.
Договор № ФС-36-3/27.03.2019 г.
Договор № ФС-36-4/29.03.2019 г.
Договор № ФС-36-5/29.03.2019 г.
Договор № ФС-36-6/02.04.2019 г.

Обявление за възлагане на поръчка

Обявление за възложена поръчка – линк към РОП

Обявление за приключване на договор № ФС-36-2 / 26.03.2019 г.

Обявление за приключване на договор № ФС-36-2 / 26.03.2019 г. – линк към РОП

Обявление за приключване на договор № ФС-36-3 / 27.03.2019 г.

Обявление за приключване на договор № ФС-36-3 / 27.03.2019 г.  – линк към РОП

Обявление за приключване на договор № ФС-36-4 / 29.03.2019 г.

Обявление за приключване на договор № ФС-36-4 / 29.03.2019 г.  – линк към РОП

Обявление за приключване на договор № ФС-36-5 / 29.03.2019 г.

Обявление за приключване на договор № ФС-36-5 / 29.03.2019 г.  – линк към РОП

Обявление за приключване на договор № ФС-36-6 / 02.04.2019 г.

Обявление за приключване на договор № ФС-36-6 / 02.04.2019 г.  – линк към РОП

Протокол №4

Доклад

Решение за избор на изпълнител

Покана за удължаване срока на валидност на оферта (позиция № 3)

Декларация за валидност на оферта (позиция № 3)

Договор № ФС-36-9 / 08.07.2019 г.

Обявление за възложена  поръчка (позиция № 3)

Обявление за възложена  поръчка (позиция № 3)линк към РОП

Обявление за приключване на договор № ФС-36-9 / 08.07.2019 г.

Обявление за приключване на договор № ФС-36-9 / 08.07.2019 г.  – линк към РОП

***

ОБЯВА

ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ: Недвижим имот-публична държавна собственост: „Част от ламаринен склад тип холандски с площ 80 кв.м., находящ се в  ИЗК “Марица”,  ул. “Брезовско шосе” № 32, гр. Пловдив

Срок за отдаване под наем – 5  години

Начална месечна наемна цена  – 192 лв. без ДДС

Тръжна документация – закупуване в касата на Института срещу 10.00 лв. без ДДС

Депозит за участие – 20%  върху началния месечен наем, в брой в касата на Института или по банков път.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 – 15.30 часа до деня преди търга.

Срок за подаване на заявления за участие – до 26.02.2018 г. включително  до 15,30 часа.

Търгът ще се проведе – на 27.02.2018 г. от 10,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32,  Пловдив 4003.

В случай, че не се явят кандидати на първата дата, ще се проведе втори търг – на 19.03.2018 г., от 10,00 часа в централната сграда (с научноизследователски лаборатории) на Института, ул.Брезовско шосе №32, Пловдив 4003. Срок за подаване на заявления за участие в случай на втори търг – до 16.03.2018 г. включително до 15,30 часа.

 

За справки и допълнителна информация: тел. 032 952296

* * *

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ – чл.20, ал.4 от ЗОП

Покана  изх. № ОП-01-001 /2018 г.

Публикувана: Сряда, 10 Октомври 2018 г. 16:00 ч.

Институт по зеленчукови култури „Марица” гр. Пловдив провежда обществена поръчка при условията и реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП „Директно възлагане” с предмет: „Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана на сградите и района на Институт по зеленчукови култури „Марица”  с адрес: гр. Пловдив, ул „Брезовско шосе” № 32 24 часа, 2 (два) поста”.

Покана

Информационен лист – Приложение № 1

Техническото предложение – Приложение № 2

Ценовото предложение – Приложение № 3

Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 4

Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 5

Списък на предоставените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка – Приложение № 6

Протокол за извършен оглед на обекта – Приложение № 7

Техническата спецификация – Приложение № 8

Заповед

 

Съобщение ОП-01-002 2017

Вторник, 26 Септември 2017 15:45

Институт по зеленчукови култури „Марица” гр. Пловдив провежда обществена поръчка при условията и реда на чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП – директно възлагане чрез пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители, с предмет: „Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана на сградите и района на Институт по зеленчукови култури „Марица”  с адрес: гр. Пловдив, ул „Брезовско шосе” № 32 – общо 3 /три/ смени по 2 /два/  поста”.

Съобщение

Информационен лист – Приложение № 1

Техническото предложение – Приложение № 2

Ценовото предложение – Приложение № 3

Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 4

Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 5

Списък на предоставените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка – Приложение № 6

Протокол за извършен оглед на обекта – Приложение № 7

Техническата спецификация – Приложение № 8

Заповед

                              * * *

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Обява ОП-01-001 2017

Сряда, 23 Август 2017 13:16

ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА” ГР. ПЛОВДИВ“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16

Заповед

Протокол

Доклад

Заповед 2


Обява 0003-2016

Понеделник, 22 Август 2016  08:55

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“ с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №32 – общо 3 (три) смени по 2 (два) поста“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

Събота, 10 Септември 2016 12:25

ДОГОВОР

Четвъртък, 29 Септември 2016 13:35

__________________________

 

Обява 0002-2016

Понеделник, 18 Юли 2016  08:25

„Доставка на продукти за растителна защита“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД 2
Вторник, 26 Юли 2016  09:39

Доклад
Протокол
Петък, 05 Август 2016 13:03

Решение

______________________________________________________________________

Обява 0001-2016

Понеделник, 30 Май 2016  14:25

„Доставка на 1 брой пътнически микробус с 8 места без мястото на водача“

Обява
Документация
Техническа спецификация на поръчката
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15

ЗАПОВЕД
Понеделник, 06 Юни 2016  16:12

ДОКЛАД

ПРОТОКОЛ
Понеделник, 13 Юни 2016  15:10

ДОГОВОР

Вторник, 12 Юли 2016  08:10

 

_______________________________________________________________________________________

06 ноември 2015


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОСИГУРЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН, ГОРИВО ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И МАСЛО ДВИГАТЕЛНО ЗА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“, ПЛОВДИВ“

1. Покана
2. Документация за участие
3. Приложения 2-16

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________

 

23 септември 2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“, ПЛОВДИВ“

1. Покана
2. Документация за участие
3. Приложение 1
4. Приложение 2

ПРОТОКОЛ

Техническо предложение
Ценово предложение
Договор
Обобщена информация за плащания
 1
Обобщена информация за плащания 2

_______________________________________________________________________________________

 

12 август 2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „МАРИЦА“ с адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ №32 – общо 3 (три) смени по 2 (два) поста“

1. Покана
2. Приложение 1
3. Приложение 2
4. Ценово предложение
5. Техническо предложение
6. Декларация_8_8_2
7. Декларация_47_9
8. Декларация_55_7
9. Декларация_56_1_8
10. Декларация_56_1_11
11. Декларация_56_1_12
12. Протокол за оглед на обекта
13. Оферта
14. Проекто-договор

ПРОТОКОЛ No1 от заседанието на комисията за разглеждане, оценка на офертите  и класиране на кандидатите по процедурата
ПРОТОКОЛ No2 от заседанието на комисията за разглеждане, оценка на офертите  и класиране на кандидатите по процедурата

Приемо-предавателен протокол
Договор за охрана

Техническо предложение
Ценово предложение
Обобщена информация за плащания

_______________________________________________________________________________________

18 юни 2015

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРИЯ

1. Обява
2. Условия на търга
3. Заявление
4. Декларация
5. Проекто-договор

ЗАПОВЕД