:::: MENU ::::

Докторантури

Докторант Роксана Иванова Минева

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Алтернативни растителнозащитни средства и практики за превенция и контрол на неприятелите при оранжерийни домати“, разработен от Роксана Иванова Минева, докторант в самостоятелна форма на обучение за придобиване на ОНС „доктор“ в професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (ентомология)”. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.06.20234 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на ИЗК „Марица“, Пловдив.

Научни ръководители: Доц. Д-р Винелина Янкова, Доц. Д-р Николай Вълчев

1. Автореферат (Bg)

2. Автореферат (En)

Рецензии:

1. Проф. д-р. Радослав Андреев Андреев

2. Доц.. д-р Стефан Калчев Рашев

Становища:

1.Проф. д-р Вили Борисова Харизанова

2. Проф. д-р Марияна Йорданова Иванова

3. Доц. д-р Василина Димчева Манева

 

Докторант Жана Вълчева Иванова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Обогатяване на генетичното разнообразие при пъпеша (Cucumis melo L.) чрез прилагане на биотехнологични и конвенционални методи на селекция”, разработен от редовния докторант Жана Вълчева Иванова за присъждане на ОНС „доктор”  по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към ИЗК „Марица”, Пловдив.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.05.2021 г. от 10,30 ч.  в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив.

Научни ръководители: Доц. Д-р Станислава Грозева, Доц. Д-р Николай Велков

1. Автореферат (Bg)

2. Автореферат (En)

Рецензии:

1. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева

2. Проф. д-р Николай Димитров Панайотов

Становища:

1.Проф. д-р Дочка Ценова Димова

2. Доц. д-р Емилия Крумова Начева

3. Доц. д-р Славка Христова Калъпчиева

Докторант Елена Иванова Топалова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Оценка на толерантността към засоляване при видове от семейство Cucurbitaceae”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Елена Иванова Топалова за присъждане на ОНС „доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към ИЗК „Марица”, Пловдив.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.09.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ИЗК „Марица” – Пловдив.

Научен ръководител: доц. д-р Валентина Петкова

Председател на Научното жури: доц. д-р Даниела Ганева

1. Автореферат (Bg)

2. Автореферат (En)

Рецензии:

1. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева

2. Проф. д-р Андон Василев Андонов

Становища:

1.Проф. д-р Дочка Ценова Димова

2. Доц. д-р Даниела Ганева Ганева

3. Доц. д-р Николай Велков Велков

Докторант Десислава Ботюва Тодорова

Публикувана на 14 февруари 2019 г.

 

На 7 март 2019 г. от 10 часа в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на сроковете на сеитба и засаждане при късно производство на броколи (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch) в района на Кюстендил”, разработен от Десислава Ботюва Тодорова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“.

 

Научни ръководители: доц. д-р Галина Антонова и проф. д-р Хриска Ботева

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Галина Певичарова

 

Автореферат

 

Рецензии:

1.проф. д-р Галина Певичарова

2.проф. д-р Николай Панайотов

 

Становища:

 1. доц. д-р Галина Антонова
 2. доц. д-р Петър Борисов
 3. доц. д-р Красимир Михов

докторант Пламена Янкова Панайотова

Публикувана на 7 март 2018г.

На 28 март 2018г. от 11 часа в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: Технологични елементи при биологично производство на средноранни домати, разработен от Пламена Янкова Панайотова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“.

Научни ръководители: проф. д-р Хриска Ботева и доц. д-р Красимир Михов

Председател на научното жури: доц. д-р Галина Антонова

 Автореферат

 Рецензии:

 1. проф. д-р Николай Панайотов
 2. проф. д-р Иванка Митова

Становища:

 1. проф. д-р Хриска Ботева
 2. доц. д-р Галина Антонова
 3. доц. д-р Стоян Филипов

докторант Величка Спасова-Апостолова

Публикувана на 05 октомври 2017 г.

На 26 октомври 2017 г. от 11 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: Молекулярно характеризиране на колекция от мутанти и близкородствени форми пипер“ , разработен от редовен докторант Величка Володиева Спасова-Апостолова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

Научни ръководители: проф. д-р Нася Томлекова, доц. д-р Ивелин Панчев

Председател на научното жури: проф. д-р Нася Томлекова

 Автореферат

 Рецензии:

 1. проф. д-р Елена Тодоровска
 2. проф. д-р Илия Денев

Становища:

 1. проф. д-р Нася Томлекова
 2. доц. д-р Божин Божинов
 3. доц. д-р Станислава Грозева-Тилева

асистент Боян Арнаудов

Публикувана на 14 май 2015 г.

На 10 юни 2015 г. от 10 часа в Конферентната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „Влияние на някои биопродукти върху биологичните прояви на оранжерийни краставици (Cucumis sativus L.)”, разработен от докторант в самостоятелна форма на обучение Боян Димов Арнаудов, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство. Прочетете повече

асистент Ганчо Пасев

Публикувана на 08 май 2014 г.

На 29 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „Молекулярно и биологично идентифициране и характеризиране на вируси от род Potyvirus и гени за устойчивост при PhaseolusvylgarisL. за целите на селекцията, разработен от докторант в самостоятелна форма на обучение Ганчо Иванов Пасев, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“. Прочетете повече

гл. асистент Стефка Генова

Публикувана на 7 май 2014 г.

На 30 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „селекционни проучвания при лук за дългосрочно съхранение и сушене”, разработен от докторант в самостоятелна форма на Стефка Генова Генова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“. Прочетете повече

гл. асистент Цветанка Динчева

Публикувана на 7 май 2014 г.

На 28 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: МОДЕЛИ НА ТОРЕНЕ С БИОПРОДУКТИ ПРИ БИОЛОГИЧНО КЪСНО ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО НА БРОКОЛИ, разработен от докторант в свободна форма на обучение Цветанка Иванова Динчева, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“. Прочетете повече