:::: MENU ::::

Център за трансфер на технологии

КОИ СМЕ НИЕ?

Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) “Марица” е създаден с финансовата подкрепа на програма ФАР – Подкрепа за изпълнение на Националната иновационна стратегия на Р. България.Работата му е насочена към подобряване конкурентоспособността на българските земеделски производители, подпомагайки ги в процеса на производство чрез експертни съвети, съвременни екологосъобразни технологии за отглеждане и нови сортове зеленчукови култури, разработване на проекти за финансиране от фондовете на ЕС.

Основната му роля е да осъществява координация между изследователи и земеделски производители, като популяризира научните открития на ИЗК “Марица” внедрявайки ги в практиката.

МИСИЯ

 • Осъществява активна връзка между науката, практиката и пазара;
 • Въвежда пазарни принципи в отношенията между науката и фермерите за постигане на по-високи приходи и производство на конкурентоспособна зеленчукова продукция;
 • Генерира и поддържа високо качество на научни продукти;
 • Популяризира научните разработки и открития на Институт по зеленчукови култури “Марица”;
 • Провокира създаването и внедряването в практиката на висококачествени научни продукти.

ВИЗИЯ

 • Да бъде конкурентноспособен и устойчив център в сферата на трансфера на технологии в зеленчукопроизводството;
 • Да бъде свързващо звено между зеленчукопроизводители, преработватели и изследователи;
 • Да провокира създаването и развитието на нови продукти, отговарящи на нуждите на земеделските производители;
 • Да стимулира повишаване на качеството и конкурентността на зеленчуковата продукция, за достигане на европейските стандарти;
 • Да бъде коректен и благонадежден партньор на българските земеделски производители.

ЦЕЛИ

Да работи като свързващо звено:

 • между ИЗК “Марица” и земеделските производители за осъществяване на технологичен трансфер;
 • между ИЗК “Марица” и отговорните правителствени институции за трансфер на Европейско законодателство и изисквания в сферата на градинарството.

Да популяризира новите научни разработки на ИЗК “Марица” и да спомогне за бързото и успешното им въвеждане в практиката.

Да действа като консултантски център за земеделски производители и потребители за постигане на по-високи приходи и производство на конкурентоспособна зеленчукова продукция.

Да провежда пазарни проучвания, осигурявайки обратна информация на учените, относно потребностите на производители, преработватели и потребители.

За контакти:

гл. експерт Петър Казаков
tto.maritsa@gmail.com