:::: MENU ::::

Конкурси за гл. асистент

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. „Суходолска“ № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 72 от 22.08.2023 г.

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академич-на длъжност глен асистент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 23 от 19.03.2021 г.

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научнаспециалност „Селекция и семепроизводство накултурните растения“ – един, със срок 2 месецаот обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят вЦУ на Селскостопанската академия, София 1373,ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г.