:::: MENU ::::

доц. д-р Стойка Машева

  • юли 11 / 2014
  • 0
Конкурси за професор

доц. д-р Стойка Машева

Публикувана на 2 юли 2013 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР”  в професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност Растителна защита (фитопатология)

Кандидат: ДОЦ. Д-Р СТОЙКА ПЕТКОВА МАШЕВА

Научно жури:

1. Проф. дн Росица Борисова Бъчварова – Рецензия

2. Проф. дн Невена Стоянова Богацевска – Рецензия

3. Проф. д-р Мария Йорданова Боровинова – Рецензия

4. Проф. д-р Йордан Костадинов Тодоров – Становище

5. Доц. д-р Христо Георгиев Бозуков – Становище

6. Доц. д-р Тенчо Любенов Чолаков – Становище

7. Доц. д-р Хриска Манушева Ботева – Становище

Материали на кандидата:

Резюмета

Приноси