:::: MENU ::::

асистент Ганчо Пасев

  • юли 10 / 2014
  • 0
Докторантури

асистент Ганчо Пасев

Публикувана на 08 май 2014 г.

На 29 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „Молекулярно и биологично идентифициране и характеризиране на вируси от род Potyvirus и гени за устойчивост при PhaseolusvylgarisL. за целите на селекцията, разработен от докторант в самостоятелна форма на обучение Ганчо Иванов Пасев, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

 Научен ръководител: доц. д-р Димитрина Костова

 Председател на научното жури: доц. д-р Нася Томлекова

 Автореферат

 Рецензии:

  1. проф. д-р Елисавета Стоименова
  2. проф. д-р Иван Порязов

 Становища:

  1. проф. дсн Дияна Светлева
  2. доц. д-р Нася Томлекова
  3. доц. д-р Димитрина Костова