:::: MENU ::::

Доц. д-р Хриска Манушева Ботева

  • дек. 20 / 2016
  • 0
Конкурси за професор

Доц. д-р Хриска Манушева Ботева

Публикувана на 20 декември 2016 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Зеленчукопроизводство

 Научно жури:

  1. проф. д-р Николай Димитров Панайотов – рецензия
  2. проф. д-р Мирослав Атанасов Миховрецензия
  3. проф. д-р Галина Тодорова Певичароварецензия
  4. проф. д-р Иванка Георгиева Митова – становище
  5. проф. д-р Стойка Петкова Машевастановище
  6. доц. д-р Красимир Иванов Миховстановище
  7. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме