:::: MENU ::::

доц. д-р Нася Борисова Томлекова

  • февр. 08 / 2017
  • 0
Конкурси за професор

доц. д-р Нася Борисова Томлекова

Публикувана на 08 февруари 2017 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения

 Научно жури:

  1. акад. проф. дсн Атанас Иванов Атанасов – рецензия
  2. проф. дбн Иван Никифоров Минковрецензия
  3. проф. дсн Дияна Лилова Светлеварецензия
  4. проф. д-р Галина Тодорова Певичарова становище
  5. доц. д-р Емилия Крумова Начевастановище
  6. доц. д-р Славка Христова Калъпчиевастановище
  7. доц. д-р Станислава Йорданова Грозева Тилева – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме