:::: MENU ::::

Конкурс за академична длъжност „доцент“

  • авг. 09 / 2023
  • 0
Конкурси за доцент, Обяви в държавен вестник

Конкурс за академична длъжност „доцент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦА на ССА, София 1373, ул. „Суходолска“ № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 68 от 08.08.2023 г.