:::: MENU ::::

гл. ас. д-р Николай Велков Велков

  • февр. 20 / 2017
  • 0
Конкурси за доцент, Развитие на академичния състав

гл. ас. д-р Николай Велков Велков

Публикувана на 20 февруари 2017 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Селекция и семепроизводство на културните растения

 Научно жури:

  1. проф. д-р Йордан Костадинов Тодоров – рецензия
  2. проф. д-р Величка Николова Родева  – рецензия
  3. проф. дсн Дияна Лилова Светлевастановище
  4. доц. д-р Емилия Крумова Начева – становище
  5. доц. д-р Росица Милчева Родева – становище
  6. доц. д-р Даниела Ганева Ганева  – становище
  7. доц. д-р Галина Славчева Антонова – становище

 Материали на кандидата:

Приноси
Резюме