:::: MENU ::::

Докторант Жана Вълчева Иванова

  • апр. 17 / 2021
  • 0
Докторантури

Докторант Жана Вълчева Иванова

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Обогатяване на генетичното разнообразие при пъпеша (Cucumis melo L.) чрез прилагане на биотехнологични и конвенционални методи на селекция”, разработен от редовния докторант Жана Вълчева Иванова за присъждане на ОНС „доктор”  по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство” към ИЗК „Марица”, Пловдив.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 11.05.2021 г. от 10,30 ч.  в заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица“, Пловдив.

Научни ръководители: Доц. Д-р Станислава Грозева, Доц. Д-р Николай Велков

1. Автореферат (Bg)

2. Автореферат (En)

Рецензии:

1. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева

2. Проф. д-р Николай Димитров Панайотов

Становища:

1.Проф. д-р Дочка Ценова Димова

2. Доц. д-р Емилия Крумова Начева

3. Доц. д-р Славка Христова Калъпчиева