:::: MENU ::::

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  • апр. 21 / 2021
  • 0
Конкурси за гл. асистент, Обяви в държавен вестник

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академич-на длъжност глен асистент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчукови консерви“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 23 от 19.03.2021 г.