:::: MENU ::::

Конкурс за прием на докторанти редовна форма на обучение държавна поръчка за учебната 2016-2017 г.

  • авг. 02 / 2016
  • 0
Обяви в държавен вестник

Конкурс за прием на докторанти редовна форма на обучение държавна поръчка за учебната 2016-2017 г.

Селскостопанска академия – София на основание Заповед РД № 07-67/14.05.2016 г. на Председателя на ССА обявява конкурс за прием на докторанти редовна форма на обучение (държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. в Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив по акредитираните докторски програми в професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство, както следва:

  1. Селекция и семепроизводство на културните растения 3 бр.
  2. Растителна защита 1 бр.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 60 от 02 август 2016 г.

Изисквания към кандидатите: магистърска степен от същата или сродна научна област на конкурса

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Краен срок за подаване на документите: два месеца след публикуване на обявата в Държавен вестник в ЦУ на ССА, София, ул. “Суходолска” №30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 ч.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

 За контакти: 02 8127560 и 02 8127580