:::: MENU ::::

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  • февр. 14 / 2018
  • 0
Обяви в държавен вестник

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Институтът по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, към Селскостопанска академия, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (фитопатология)“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе № 32, тел. 032/952296.

 

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.