:::: MENU ::::

Научен съвет

НАУЧЕН СЪВЕТ 2017-2021 г.

Име, позиция, академична длъжност Научна специалност

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Доц. д-р Иванка Иванова Тринговска-Мендева Зеленчукопроизводство

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 Доц. д-р Винелина Панайотова Янкова  Растителна защита

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

ас. д-р Катя Василева

ЧЛЕНОВЕ

Проф. д-р Галина Тодорова Певичарова Зеленчукопроизводство
Проф. д-р Хриска Манушева Ботева Зеленчукопроизводство
Проф. д-р Нася Борисова Томлекова Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Димитрина Петрова Костова Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Емилия Крумова Начева Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Галина Славчева Антонова Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Олга Андреевна Георгиева Растителна защита
Доц. д-р Величка Йорданова Тодорова Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Даниела Ганева Ганева Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Славка Христова Калъпчиева Селекция и семепроизводство
Доц. д-р Станислава Йорданова Грозева-Тилева Селекция и семепроизводство