:::: MENU ::::

Развитие на академичния състав

доц. д-р Стойка Машева

Публикувана на 2 юли 2013 г.

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР”  в професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност Растителна защита (фитопатология)

Кандидат: ДОЦ. Д-Р СТОЙКА ПЕТКОВА МАШЕВА

Научно жури:

1. Проф. дн Росица Борисова Бъчварова – Рецензия

2. Проф. дн Невена Стоянова Богацевска – Рецензия

3. Проф. д-р Мария Йорданова Боровинова – Рецензия

4. Проф. д-р Йордан Костадинов Тодоров – Становище

5. Доц. д-р Христо Георгиев Бозуков – Становище

6. Доц. д-р Тенчо Любенов Чолаков – Становище

7. Доц. д-р Хриска Манушева Ботева – Становище

Материали на кандидата:

Резюмета

Приноси

Прочетете повече

асистент Ганчо Пасев

Публикувана на 08 май 2014 г.

На 29 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „Молекулярно и биологично идентифициране и характеризиране на вируси от род Potyvirus и гени за устойчивост при PhaseolusvylgarisL. за целите на селекцията, разработен от докторант в самостоятелна форма на обучение Ганчо Иванов Пасев, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“. Прочетете повече

гл. асистент Стефка Генова

Публикувана на 7 май 2014 г.

На 30 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: „селекционни проучвания при лук за дългосрочно съхранение и сушене”, разработен от докторант в самостоятелна форма на Стефка Генова Генова, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“. Прочетете повече

гл. асистент Цветанка Динчева

Публикувана на 7 май 2014 г.

На 28 май 2014 г. от 10 часа в Заседателната зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на тема: МОДЕЛИ НА ТОРЕНЕ С БИОПРОДУКТИ ПРИ БИОЛОГИЧНО КЪСНО ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО НА БРОКОЛИ, разработен от докторант в свободна форма на обучение Цветанка Иванова Динчева, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“. Прочетете повече

Страници:1234